ṃÿ вïɾτhḋαÿ!!!!!

30 12 2008

hεÿ ģυÿṡ, ïτṡ ṃε høɾṡεløṿεɾ1089. ï’ṃ hεɾε τø τεll ÿøυ αвøυτ ṃÿ вïɾτhḋαÿ! øќαÿ, ïτṡ øṉ ṉεώ ÿεαɾṡ ḋαÿ, αṉḋ ï ώøṉτ вε øṉ ατ αll τhεṉ. вυτ, ï ώαṉτεḋ τø, lïќε, τεll ÿøυ ώhατ ï’ṃ ģøïṉģ τø вε ḋøïṉģ.

øќαÿ, ṡø ƒïɾṡτ ï’ṃ ģøïṉģ øυτ τø ølïṿε ģαɾḋεṉ(α ģɾεατ ïταlïøṉ ɾεṡταɾαυṉτ) ώïτh ṃÿ ṃøṃ αṉḋ ṃÿ вƒƒ ïṡαвεllα. ï ќṉøώ εχαсτlÿ ώhατ ï’ṃ ģøïṉģ τø øɾḋεɾ. ï’ṃ ģøïṉģ τø øɾḋεɾ τhε τυṡτсαṉα ṡøυρ, ƒεḋḋïсhïṉï αlƒɾεαḋø, сhïсќεṉ ƒïṉģεɾṡ αṉḋ ƒɾεṉсh ƒɾïεṡ. ώhεṉ ɾεαllÿ, τhεÿ ṡhøυlḋ вε сαllεḋ….. *ώαïτ ƒøɾ ïτ* ïταllïøṉ ƒɾïεṡ! вαḋ јøќε, ï ќṉøώ. lølʐ.

αƒτεɾ τhατ, ṃÿ ṃøṃ’ṡ ģøṉṉα ḋɾøρ ïṡαвεllα øƒƒ ατ høṃε. τhεṉ ï’ṃ ģøïṉģ øṿεɾ τø ṃÿ ģɾαṉḋραɾεṉτṡ høυṡε ƒøɾ сαќε, ïсε сɾεαṃ αṉḋ ρɾεṡεṉτṡ. αƒτεɾ τhατ, τhε αḋυlτṡ αɾε ģøïṉģ τø ταlќ ώhïlε ï ρlαÿ ώïτh ṃÿ ρɾεṡεṉτṡ αṉḋ ɾεсøɾḋ αṉḋ ṡτυƒƒ. τhεṉ ṃÿ ṃøṃ ïṡ ģøïṉģ τø ταќε ṃÿ ølḋεɾ вɾøτhεɾṡ høṃε αṉḋ ï’ṃ ģøïṉģ τø ṡρεṉḋ τhε ṉïģhτ ώïτh ṃÿ ģɾαṉḋραɾεṉτṡ. ï’ṃ ģøṉṉα вɾïṉģ ṡøṃε ģɾεατ høɾɾøɾ ṃøṿïεṡ αṉḋ ṡταÿ υρ lατε ώατсhïṉģ τhεṃ. τhεṉ ï’ll ώαќε υρ, εατ вɾεαќƒαṡτ(ρɾøвαвlÿ ṉøτ ṃυсh, ï hαṿεṉτ вεεṉ εατïṉģ ṃυсh lατεlÿ), ɾεсøɾḋ ṡøṃε ṃøɾε, ρlαÿ αṉḋ ģø høṃε. α ģɾεατ вïɾτhḋαÿ, hυh? lølʐ

Advertisements

Actions

Information

18 responses

31 12 2008
llj11

thats hard to read can u change the font if not thats fine

31 12 2008
horselover1089

I cant, and its not a font.

31 12 2008
emma

Well happy birthday! =D

31 12 2008
Anonymas

Happy Birthday Then =D

31 12 2008
horselover1089

Thanks Emma!

1 01 2009
Racecar

Happy Birthday! That sounds like a pretty eventful day! Ok, I have to say that I LOVE Olive Garden! Go breadsticks! Tomorrow, I am going to Pittsburgh to see my cousins. I am staying there for one night. They just moved to Pittsburgh from Alaska this Summer. I will ask my dad if he can bring the laptop on our trip, lol. Happy Birthday! 😀 8) :mrgreen:

1 01 2009
horselover1089

lolz!

1 01 2009
Sam

Happy B-day by the way from my point of view all u do is brag brag brag.

2 01 2009
horselover1089

I dont brag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 01 2009
Racecar

Hey, horselover does not brag! She was just explaining about how her birthday was going to be. Seriously, she does not brag!

3 01 2009
llj11

Yes!! She was giving a great explaination of her birthday.

3 01 2009
horselover1089

Thanks, you 2!

3 01 2009
llj11

yes any time

3 01 2009
horselover1089

lolz

3 01 2009
Racecar

Any time, buddy! lol

3 01 2009
llj11

heyyy whos on

4 01 2009
horselover1089

im awn.

11 11 2009
Michaela Carroll

happy birthday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: